Proudly - Be a proud employer

Tweede aanvulling op de oorspronkelijke informatienota en eerste aanvulling over de aanbieding van de mogelijkheid tot inschrijving op een Winwinlening aan te gaan door Bloovi Careers BV

Dit document is opgesteld door Bloovi Careers BV (de Emittent).

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA)

8 oktober 2020 (aanvulling bij de oorspronkelijke informatienota van 31 juli 2020 en eerste aanvulling op 29 september 2020)

WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DIT ZOU WENSEN.

Aanvullingen bij de informatienota

De tekst in Deel III.A.3 van de informatienota “Totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten” wordt vervangen door de volgende tekst: “De Emittent wenst leningen aan te gaan voor een maximaal bedrag van EUR 100.000”. Het maximaal bedrag van de uitgifte wordt dus verhoogd van EUR 75.000 naar EUR 100.000.

De aanvulling van 8 oktober 2020 op de oorspronkelijke informatienota van 31 juli 2020 en zijn eerste aanvulling van 29 september 2020 vormen één geheel. De overige inhoud van de Informatienota en de eerste aanvulling waarvan hierin niet wordt afgeweken, blijft onverkort gelden.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de Prospectuswet) hebben de beleggers die hebben aanvaard om al voor de publicatie van deze aanvulling bij de informatienota het beleggingsinstrument aan te kopen of er op in te schrijven, het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen in te trekken. De uiterste datum om dit herroepingsrecht uit te oefenen is 9 oktober 2020. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u een e-mail sturen naar volgend adres investeren@winwinner.be ten laatste op deze datum.

Bijkomende verklaringen

Dit document is opgesteld door de Emittent als een aanvulling bij de oorspronkelijke informatienota van 31 juli 2020 en zijn eerste aanvulling van 29 september 2020 voor doeleinden van de Prospectuswet.

Deze aanvulling bij de informatienota op is gepubliceerd overeenkomstig de Prospectuswet en aldus beschikbaar https://proudly.io/ op 8 oktober 2020 (i.e. de aanvangsdatum van de aanvulling op de oorspronkelijke aanbieding van 31 juli 2020). Overeenkomstig artikel 17 van de Prospectuswet hebben de beleggers moet de mogelijkheid om kosteloos een kopie van de informatienota, zoals aangevuld door deze aanvulling in gedrukte vorm dan wel op een duurzame drager te verkrijgen. Hiervoor kunnen zij een verzoek richten naar info@winwinner.be.

De Emittent neemt aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van de informatienota, zoals aangevuld door deze aanvulling. Er zijn geen andere partijen die aansprakelijkheid op zich hebben genomen voor de informatienota en de aanvulling. De Emittent neemt uitsluitend aansprakelijkheid op zich voor de informatienota en de informatie vermeld onder Deel V.1 van de informatienota, evenals deze aanvulling bij de informatienota. De Emittent neemt geen aansprakelijkheid op zich voor eventuele andere informatie die zou verspreid zijn of worden aangaande Emittent en de aanbieding van de beleggingsinstrumenten, behoudens een specifiek uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding.

De informatie opgenomen in de informatienota, zoals aangevuld door deze aanvulling, is informatie die correct is op basis van de informatie waarover de Emittent beschikt op datum van deze aanvulling. Elke met de informatie in de informatienota verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de beoordeling van de beleggingsinstrumenten, en zich voordoet of wordt geconstateerd tussen het tijdstip van de beschikbaarstelling van deze aanvulling informatienota conform artikel 17 van Prospectuswet (i.e. de publicatie op de website van Proudly) en de definitieve afsluiting van de aanbieding aan het publiek, wordt in een aanvulling op de informatienota vermeld. De aanvulling wordt ter beschikking gesteld van het publiek conform de bepalingen van artikel 17 van de Prospectuswet (i.e. door een publicatie op de website van Proudly) In geval van een aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek hebben de beleggers die hebben aanvaard om al vóór de publicatie van de aanvulling op de beleggingsinstrumenten in te schrijven, het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de publicatie van die aanvulling in te trekken, op voorwaarde dat de in het eerste lid bedoelde nieuwe ontwikkeling, vergissing of onjuistheid zich heeft voorgedaan vóór de definitieve afsluiting van de aanbieding aan het publiek en vóór de levering van de beleggingsinstrumenten (door het afsluiten van de leningsovereenkomst), naargelang wat het eerst plaatsvindt. Deze termijn kan worden verlengd door de Emittent. De uiterste datum voor het recht tot intrekking wordt vermeld in de aanvulling. De Emittent zal na het einde van de aanbieding geen aanvullingen publiceren bij de informatienota, tenzij hiertoe een uitdrukkelijke wettelijke verplichting bestaat. Het is dus mogelijk dat zich relevante ontwikkelingen voordoen voor de belegger na de aanbiedingsperiode, waarvan deze niet spontaan door de Emittent zal worden ingelicht. Aan toekomstgerichte verklaringen kunnen geen

rechten worden ontleend. De toekomstgerichte verklaringen gaan immers gepaard met gekende en ongekende risico’s die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de resultaten van de Emittent. Er wordt dan ook aangeraden om niet louter voort te bouwen op deze gemaakte verklaringen.